събота, 17 януари 2009 г.

Основни типове и конструкции за управление в Python


„ Програмиране с Python“, ФМИ

Стефан Кънев & Николай Бачийски

28.02.2007г.

Python shell

Позволява изпълняването на малки парчета код, без да се налага да пишете цели програми>>> animal = "Badger "
>>> print animal * 6
Badger Badger Badger Badger Badger Badger
>>> food = "Mushroom "
>>> print animal * 6 + food * 2
Badger Badger Badger Badger Badger Badger Mushroom Mushroom
>>> answer = 42
>>> print "The answer: %s" % answer
The answer: 42

Програми на python

 • Представляват най-обикновенни текстови файлове
 • hello.py
  name = "Guido"
  
  familyName = "van Rosum"
  print "Welcome, " + name + " " + familyName + " to Python!"
 • Изпълняват се с double click под Windows
 • Отвъд това, може да стартирате програмата с командата: python hello.py

Променливи и присвояване

 • Променливите в Python са валидни идентификатори
 • Пред имената им няма никакви долари, диези, маймуни или други странни символи
 • Присвояването на обект към име става с =
  answer = 42
  
  answer = "Fourty two"
 • Типа обект, който стои зад дадено име може да се променя
 • Използването на недефинирани имена води до грешка:
  print question
  

  Traceback (most recent call last):
  File "
  NameError: name 'question' is not defined

Основни типове

Основни типове в Python

 • Цели числа — int, long
 • Не толкова цели числа — float, complex
 • Текстови низове — str, unicode
 • Булеви данни — bool
 • Типове дефинирани от потребителя

Цели числа

 • Типове цели числа - 1 42 256 123454321L
  • int — с големината на думата на процесора
  • long — колкото може да побере оперативната ви памет
 • Преобразуването от int към long става автоматично при препълване
 • В общия случай не ви интересува дали работите с int или long

float и complex

 • float1. 0.314е1 217Е-2
  • Съвсем класически числа с плаваща запетая
  • Точността им зависи от архитектурата
  • Ако искате числа с фиксирана точност, може да ползвате модула decimal
 • complex0+1j complex(1,2) 3.0+4.0j
  • Имат реална и имагинерна част
  • Преобразуването до тях не е автоматично
  • Едва ли ще ги използвате

Операции с числа

 • събиране (+), изваждане (), умножение (*)
 • деление (/), целочислено деление (//), деление с остатък (%)
 • повдигане на степен (**)
 • побитови операции (само за цели числа) - <<, >>, &, |, ^, ~

Операции с числа (2)>>> 6 * 7
42
>>> 10 / 3
3
>>> 10 % 3
1
>>> 10.0 // 3
3.0
>>> 10.0 / 3
3.3333333333333335
>>> 2 ** 31 -1
2147483647
>>> 1j * 1j
(-1+0j)

Текстови низове

 • Текстовите низове обикновено се представят с класа str
 • Може да ги представяте и с класа unicode
 • Записът е с единични или двойни кавички — "spam and eggs" 'larodi'
 • Единствената разлика е кои кавички трябва да escape-вате
 • Някои escape кодове: \\ \' \" \a \b \f \n \r \t \v
 • С тройни кавички може да правите heredoc — """This is heredoc"""
 • Има и "сурови" (raw) низове - r'C:\"Windows"\regedit.exe' и r"(bb|[^b]{2})|\d+"

Текстови низове (2)"Hello world!"

'Quoth the Raven "Nevermore"'

"We don't have any \"cheese\", sir!"

"""Within "heredocs", we don't need
to escape single or double qoutes...
Or care about newlines"""

r'C:\Program Files\Python\'

"Subsequent " 'literals ' r'are ' """concatenated."""

Булеви данни

 • Тип bool - True False
 • Всъщност, True и False са други имена на 1 и 0
 • True + True връща 2
 • Да, тъпо е. Седи за backwards compatibility
 • Все пак, ползвайте True и False - така кодът се чете по-лесно

Булеви операции

 • and, or и not работят точно както очаквате
 • == и != също действат както очаквате.
 • "Foo" == 'Foo' връща True
 • 6 * 9 == 42 връща False
 • Има оператор <>, но той е остаряла версия на != и не се препоръчва

Булеви операции (2)

 • < и > са оператори за сравнение
 • "Perl" < "Python" връща True
 • Можете да образувате вериги от сравнения - "Bar" < "Baz" < "Foo" връща True
 • Горното е еквивалентно на "Bar" < "Baz" and "Baz" < "Foo"
 • Разбира се, можете да ползвате всички тези оператори и за числа
 • Операторите имат <= и >= версии
 • Когато сравнявате обекти от различни типове, по подразбиране Python сравнява имената им.
  Т.е. 20 < "Foo" връща True.

Конструкции за управление

Класическо:

if answer == 42:

print "- We know the answer!"
print "- Erm... what was the question again?"
else:
print "Something went wrong. Let's try it again"

Две думи за блоковете в Python

 • Блоковете в Python се идентират с whitespace (табулации или интервали)
 • Което и да изберете, бъдете консистентни.
 • Преди всяко изместване по-навътре се слагат :
 • Ако имате само един израз, може да съберете това на един ред:
  if hungry: print "We should go get some food"
 • Ако искате да оставите празен блок, използвайте ключовата дума pass:
  if something:
  
  pass
  else:
  print "Else happened!"
 • Горното беше глупав код! Разбира се, че се сетихме за not something. pass има някои смислени приложения при изключения и класове, но за това - по-натам

Обратно към if-а

Цялостен пример:

if name == "King Arthur":

print "What is the average speed of a swallow?"
elif name == "Sir Robin":
print "What is the capital of Assyria"
elif name == "Sir Lancelot":
print "What is your favourite color?"
else:
print "Run! It's the Legendary Black Beast of Aaaaarrrrrrggghhh"

Не, в Python няма case. Може би в следващата версия :(

Троен if

 • В Python има и "троен" if оператор
 • Синтаксисът е... екзотичен:
  [израз1] if [условие] else [израз2]
 • 
  
  print "We're connected" if conntected else ":("

while statement

Отново, while цикълът в Python е съвсем класически:while not connected:
print "Trying..."
connected = retry()

print "We're now connected"

breakretries = 3
connected = False

while retries:
print "Trying to connect"
connected = connect()

if connected: break

retries -= 1
print "Failed. Trying again - %d times left..." % retries

if connected:
print "Connected succesfully"
else:
print "Failed miserably"

while... else?!retries = 3
connected = False

while retries:
print "Trying to connect"
connected = connect()

if connected: break

retries -= 1
print "Failed. Trying again - %d times left..." % retries
else:
print "Failed :("

Няма коментари:

Публикуване на коментар