вторник, 13 януари 2009 г.

IFCONFIG

ifconfig е инструмент за конфигуриране и контролиране на TCP/IP мрежови интерфейси чрез CLI (command-line interface). Името идва от interface configurator. Типични функции, които изпълнява, са задаване на IP адрес и на мрежова маска, disable-ване (дезактивиране) и enable-ване (активиране) на даден мрежов интерфейс.
Възможните адресни фамилии са следните: inet (TCP/IP, това е адресната фамилия по премълчаване), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX), netrom (AMPR Packet Radio).
По принцип числата от IPv4 dotted notation (aa.bb.cc.dd) могат да са десетични, осмични или 16-тични (16-тичните започват с Ox или OX, осмичните с O, а десетичните са просто числа). 16-тичните и осмичните обаче не са RFC-съвместими и не се препоръчват.
Опциите, които могат да се задават, са:
interface – името на интерфейса; обикновено е името на драйвъра, последвано от пореден номер (например eth0, eth1, ...)
up – флаг, който активира интерфейса; вдига се имплицитно при задаване на адрес на интерфейса
down – дезактивира интерфейса
[-]arp – enable/disable използването на ARP (Address Resolution Protocol)
[-]promisc – enable/disable т. нар. promiscuous mode (ако е enabled, то всички пакети в мрежата ще бъдат получавани)
[-]allmulti – enable/disable т. нар. all-multicast mode (ако е enabled, то всички multicast пакети в мрежата ще бъдат получавани)
metric N – задава метриката на интерфейса
mtu N – задава т. нар. maximum transfer unit (размер в байтове на най-големия пакет, който може да бъде предаден)
dstaddr addr – задава отдалечен IP адрес за връзка; по-добре е обаче да се използва pointopoint вместо това
netmask addr – задава мрежова маска (по премълчаване е съответно маската за A, B или C клас, в зависимост от адреса
add addr/prefixlen – добавя IPv6 адрес към интерфейса
del addr/prefixlen – изтрива IPv6 адрес от интерфейса
[-]broadcast [addr] – задава broadcast адреса, ако фигурира addr; иначе вдига или сваля флага IFF_BROADCAST
[-]pointopoint [addr] – enable-ва PPP mode; ако фигурира addr, то той сочи отдалечения край на връзката, като при dstaddr; иначе вдига или сваля флага IFF_POINTOPOINT
hw class address – задава хардуерния адрес на този интерфейс, ако драйвърът на устройството поддържа тази опция; възможните класове са ether, ax25, ARCnet, netrom
multicast – вдига multicast флага; обикновено няма нужда, защото драйвърът сам прави това
address – IP адресът
Възможните флагове са:
-а – показва информация за всички интерфейси в системата
-d – показва тези интерфейси, които са down
-l – показва списък от всички налични интерфейси, без допълнителна информация
-u - показва тези интерфейси, които са up

TCP/IP фамилията от протоколи включва IP, IP6, TCP, UDP, TCP6, UDP6, ICMP, ICMP6.
Пример за конфигуриране на локален loopback интерфейс:
ifconfig lo0 inet 127.0.0.1 up

Няма коментари:

Публикуване на коментар