вторник, 6 декември 2011 г.

Файлови Системи

    Файлова система или управление на данните това е тази компонента на операционната
система, която е предназначена да управлява постоянните обекти данни, т.е. обектите, които
съществуват по-дълго отколкото процесите, които ги създават и използват. Постоянните обекти
данни се съхраняват на външна памет (диск или друг носител) в единици, наричани файлове.
Файловата система трябва да:
• осигурява операции за манипулиране на отделни файлове, като например create, open,
close, read, write, delete и др.
• изгражда пространството от имена на файлове и да предоставя операции за
манипулиране на имената в това пространство.
 
    Какво съдържа пространството от имена? Каква е организацията на файловата система?
Какви са операциите, наричани системни примитиви, системни функции, системни
извиквания или system calls, осигурявани от файловата система? Това са въпроси, които
вълнуват потребителите и се разглеждат в първия раздел. Вторият раздел е посветен на
проблеми при физическата реализация на файлова система и подходи за тяхното решаване.
Като примери са използвани файловите системи на операционните системи UNIX, MINIX,
LINUX, MSDOS, OS/2 и Windows NT.

петък, 2 декември 2011 г.

Протоколът HTTP

HTTP представлява прост текстов протокол, който се използва от услугата WWW за осигуряване на достъп до практически всякакъв вид данни, наричани събирателно ресурси. В HTTP протокола има понятия като клиент (обикновено това са Web-браузърите) и сървър (това са Web-сървърите). Обикновено HTTP протоколът работи върху стандартен TCP сокет отворен от клиента към сървъра. Стандартният порт за HTTP протокола e 80, но може да се използва и всеки друг TCP порт. Комуникацията по HTTP се състои от заявка (request) – съобщение от клиента към сървъра и отговор (response) – отговор на сървъра на съобщението от клиента.

Представяне на задачата за търговския пътник

  1. Представяне на проблема

l  Формулиране:
Търговски пътник трябва да обходи N града, като тръгне от един град, приет за начален, и се върне в него, без да преминава два пъти през един и същ град и цената на транспортните разходи да е минимална. Да се определи маршрутът на търговския пътник, ако са известни пътните разходи между градовете, (когато такъв път съществува).


l  Едно възможно рещение:
Алгоритъмът на пълното изброяване за решаване на тази задача образува всички възможни маршрута ,(N-1)! на брой, оценява стойността на всеки и избира маршрутът с минимална стойност. Схематично(чрез псевдокод), алгоритъмът на пълното изброяване  е представен на следващите редове.

Алгоритъм
{
    - Въвеждане на входните данни
   Suma = max      // max  е някакво голямо число (може да е сума на всички                                                //  пътища)
   for (I = 1; I <= (N-1)!; I++)
  {
    - Образуване на поредната пермутация Pi от N -1 града.
    - Изчисляване сумата  Si на маршрута Pi.
      If ( Si < Suma)
      {
               Path=Pi;
               Suma=Si;
      }
  }

}


петък, 25 ноември 2011 г.

Sockets


Sockets
При модела клиент-сървер сърверът предлага дадена услуга. При инициализация на услугата сърверът създава socket. Socket e софтуерен мрежови интерфейс, който се използва за междумашинна комуникация в мрежовата среда и се определя от IP адреса и от номера на порта, който е число между 0 и 65535 (0-1024 –системни портове).

#include