събота, 17 януари 2009 г.

Изключения в Python


„ Програмиране с Python“, ФМИ

Стефан Кънев & Николай Бачийски

21.03.2007г.

Традицията повелява

Ето как най-често се справяме грешките в нашите програми:

"""Модул за зимнината на Митьо Питона"""
import jars

ERROR = -1
SUCCESS = 0

def prepare_for_winter():
jar = jars.Jar()
if jar.clean() == jars.ERROR:
print "Couldn't clean Mityo's jar!"
return ERROR
if jar.fill('python juice') == jars.ERROR:
print "Couldn't fill Mityo's jar!"
return ERROR
if jar.close() == jars.ERROR:
print "Couldn't close Mityo's jar!"
return ERROR
return SUCCESS

Традицията не са това…

Сега да опитаме с изключения:

"""Модул за зимнината на Митьо Питона"""
import jars

class MityoWinterError: pass

def prepare_for_winter():
try:
jar = jars.Jar()
jar.clean()
jar.fill('python juice')
jar.close()
except jars.Error:
raise MityoWinterError

Синтаксис и семантика

try:

блок

except изключения:

блок ако се случи някое от описаните изключенияexcept още изключения:

блок ако се случи някое от описаните изключения

except:

блок ако изключението не е хванато по-горе

finally:

блок изпълнява се винаги

else:

блок ако не е възникнала изключителна ситуация

Аз не (при|с)хващам

По подразбиране при неприхванато изключение Python спира изпълнението на програмата и отпечатва на стандартната грешка описание и реда на извикване на функциите до момента на грешката.

bad.py:

l = [1, 2, 3]
def bad(): print l[3]
bad()
След изпълнение получаваме:
$ python bad.py
Traceback (most recent call last):
File "bad.py", line 3, in
bad()
File "bad.py", line 2, in badfunc
def badfunc(): print l[3]
IndexError: list index out of range

Изключенията се използват активно от вградените средства в езика.

Започвам да (при|с)хващам

def distribute_over(beers):
try:
return 333/beers
except ZeroDivisionError:
return 0

Изключенията са класове, инстанции или низове, като последните не е препоръчително да се ползват.

>>> ZeroDivisionError

Можем да прихванем и по-общо тип изключение (родителски клас):

def distribute_over2(beers):
try:
return 333/beers
except ArithmeticError:
return 0

Ето и доказателство:

>>> issubclass(ZeroDivisionError, ArithmeticError)
True

Тази практика е много логична, тъй като делението на нула е и аритметична грешка и когато прихващаме аритметичните грешки би трябвало да хванем и делението на нула.

По-гъвкаво прихващане

 • Можем да вземем и повече информация за изключението:
  try:
  x = [] / 4
  except TypeError, data:
  print data
  Какво ще има в data, зависи от самото изключение, но е прието всички да връщат годна за отпечатване стойност, ако се дадат като аргументи на str или repr.
 • Ако за няколко изключения имаме една и съща реакция, можем да ги прихванем накуп:
  try:
  doomed()
  except (NameError, TypeError), data:
  print data
  except (MyError, YourError):
  print "Opps! This shouldn't've hapenned..."
  except:
  print "Unknown exception."
  else:
  print "It's my happy day!"
 • с празен except прихващаме изключения, които не са били хванати до момента. Трябва да бъде поставен след всички други except

finally

file = open('data.txt')
try:
mymodule.load_info(file)
except IOError, data:
print "Couldn't read from file: %s" % data
except (mymodule.BadDataError, mymodule.InternalError), data:
print "Loading failed: %s" % data
else:
print "Data loaded successfully from file."
finally:
file.close()

Ако присъства, finally стои винаги най-отдолу.

Пораждане на изключителни ситуации — низове (1)

LonelyError = "Mityo is lonely!"
def make_lonely(): raise LonelyError
try:
make_lonely()
except LonelyError:
print LonelyError

Можем към низа да дадем и допълнителна информация:

LonelyError = "Mityo is lonely!"
def make_lonely(level): raise MyError, level
try:
make_lonely(666)
except LonelyError, level:
print "Mityo's loneliness is at level %d" % level

Пораждане на изключителни ситуации — низове (2)

За да се определи дали едно изключение съвпада с конкретно except твърдение двете изключение се сравняват с is, а не с ==:

LonelyError0 = "Mityo is lonely!"
LonelyError1 = "Mityo is lonely!"

def make_lonely(): raise LonelyError0
try:
make_lonely()
except LonelyError1:
print LonelyError1

води до:

Traceback (most recent call last):
File "", line 2, in
File "", line 1, in make_lonely
Mityo is lonely!

Пораждане на изключения — класове (1)

class MityoError:
def __init__(self, msg = "There is something wrong with Mityo!"):
self.msg = msg
def __repr__(self): return self.msg
def __str__(self): return self.__repr__()

class LonelyMityoError(MityoError):
def __init__(self):
MityoError.__init__(self, "Mityo is Lonely!")

class StupidMityoError(MityoError): pass

def make_lonely(): raise LonelyMityoError()

def eat_a_cockroach(): raise StupidMityoError

try:
make_lonely()
except StupidMityoError:
print "Mityo has been somehow stupid!"
except MityoError, data:
print data

Пораждане на изключения — класове (2)

2 начина за пораждане:

 • raise клас, инстанция # инстанцията е от точно този клас
 • raise инстанция # примерът със самотния Митьо, същото като
  raise инстанция.__class__, инстанция

За обратна съвместимост с низовите изключения могат да се използват и следните начини:

 • raise клас # примерът с тъпия Митью,
  същото като raise клас()
 • raise клас, arg # същото като raise клас(arg)
 • raise клас, (arg0, arg1) # същото като raise клас(arg0, arg1)

Пример:

class MyError():
def __init__(self, msg, num):
print "%s (%d)" % (msg, num)

try:
raise MyError, ("Initialized", 99)
except MyError: pass

Initialized (99)

Далаверата от изключенията с класове

 • Прихващат се всички наследници — така лесно можем да си структурираме типовете грешки.
  class EmotionalMityoError(MityoError): pass
  class LonelyMityoError(EmotionalMityoError): pass
  class ConfusedMityoError(EmotionalMityoError): pass
  class MoneyMityoError(MityoError): pass

  mityo = Mityo()
  try:
  mityo.live_a_day()
  except MoneyMityoError:
  mityo.rob_a_bank()

  # прихващаме по-общия проблем, а не по-частните Lonely и Confused
  # от инстанцията на проблема психоаналитика може да извлече ценна информация
  except EmotionalMityoError, problem:
  mityo.go_to_shrink(problem)

  except MityoError:
  mityo.call_911()
  else:
  mityo.set_happy_bit()
  finally:
  mityo.play_with(Girl(beauty=99, hair='blonde')*3)

Същото ама с низове

EmotionalMityoError = "Mityo has an emotional problem!"
LonelyMityoError = "Mityo is lonely!"
ConfusedMityoError = "Mityo is confused!"
MoneyMityoError = "Mityo is out of money!"

mityo = Mityo()
try:
mityo.live_a_day()
except MoneyMityoError:
mityo.rob_a_bank()

# налага се да опишем всички наследници на EmotionalError на ръка
# при всяко добавяне на грешка, трябва да я добавяме и тук
except (EmotionalMityoError, LonelyMityoError, ConfusedMityoError), problem:
mityo.go_to_shrink(problem)

# тук пък трябва да опишем всички други грешки...
# което си е ад за поддръжка, почти като москвич осмак
except MityoError:
mityo.call_911()
else:
mityo.set_happy_bit()
finally:
mityo.play_with(Girl(beauty=99, hair='blonde')*3)

Ескалиране на грешката

 • Когато Python се натъкне на изключение в даден блок и в него то не се обработи, изключението се праща към горния блок, после към по-горния и така докато или изключението не бъде прехванато или не стигнем най-отгоре и интерпретаторът не спре програма по познатия ни вече начин (в червеничко).
 • Можем да се намесим в следната схема или като прихванем изключението (вече знаем как), или като пратим изключението нагоре по трасето. Последното става с голо извикване на raise:
  try:
  mityo.live_a_day()
  except GirlfriendMityoError:
  mityo.lonely = True
  # Митьо не може да се оправя с това, нека тези отгоре да се грижат
  raise

assert

 • assert <проверка>, [<данни>]
 • Целта на твърдението assert е да се подсигурите, че важно за вашата програма условие е изпълнено
 • assert test, data е еквивалентно на:
  if __debug__:
  if not test:
  raise AssertionError, data
  data никак не е задължително
 • Както си личи от примера, assert рядко се ползва в крайния продукт, а най-вече по време на разработка за да си спестим главоболия и да сме сигурни в целостта на данните си
 • По подразбиране глобалният атрибут __debug__ има стойност 1 като може да бъде променена от вас или от опцията на командния ред -O (оптимизация), която го установява на False
 • def fib(n):
  assert n >= 0
  if n <= 1:
  return n
  else:
  return fib(n-2) + fib(n-1)

Вградени класове за изключения

 • Основният, който всички наследяват е Exception
 • Главни категории:
  StandardError
  родител на всички вградени изключения; директен наследник на Exception
  ArithmeticError
  родител на OverflowError, ZeroDivisionError, FloatingPointError
  LookupError
  родител на IndexError, KeyError
  EnvironmentError
  родител на изключенията, които се случват извън интерпретора: IOError, OSError
 • Какво може да направи Exception за нас?
  • >>> class MyError(Exception): pass
   >>> raise MyError("Failed, you have!", -1)
   Traceback (most recent call last):
   File "", line 1, in ?
   __main__.MyError: ('Failed, you have!', -1)
   >>> error = MyError("Failed, you have!", -1)
   >>> error.args
   ('Failed, you have!', -1)
  • пази аргументите, които сме дали при създаване в args
  • дефинира __str__, така че да връща нещо като: map(str, self.args)

Използване на изключение не само за грешки

 • за прихващане на събития през няколко блока дълбочина
  try:
  for box in boxes:
  for jar in box.jars():
  jar.has(throw=True, colour='velvet', eyes='cheese')
  except JarFound, good_jar:
  print "We found the jar! Its name is %s" % good_jar.name
  else:
  print "I couldn't find it :("
 • за всякакви подобни странности на потока на програмата ни
 • за обработка на частни случаи

Аз хващам прекалено много

 • def func():
  try:
  … # някъде тук възниква IndexError
  except:
  … # тук хващаме всичко и отпечатваме съобщение за грешка

  try:
  func()
  except IndexError: # нъцки, няма да го хванем тук
 • прихващайте не повече отколкото ви трябва
 • използвайте гол except главно в най-високото ниво на програмата си

Ти пък прекалено малко

 • try:
  mityo.live_a_day()
  except (MityoWantsACracker, MityoWantsADrink,
  MityoWantsAnIsland, MityoWantsA333YearOldWhiskey,
  MityoNeedsPanties, MityoNeedsNewSlippers), thing:
  you.buy(whom=mityo, what=thing)
 • какво ще се случи ако Митьо може да поиска и мармотче? Ами само 111 годишно?
 • винаги е по-добре изключенията да се структурират, за да се избегне дългото, кошмарно за поддръжка и податливо на много грешки изброяване:
  except (MityoWants, MityoNeeds), thing:

Нека обобщим

Няколко неща, за които може да ползваме изключения:
 • обработка на грeшки:
  • структурирани, прихващаеми, позволяващи предаване на допълнителна информация
  • вградените функции и твърдения широко ги използват
  • пораждане и прихващане на собствени изключения
 • безусловно извършване на заключителни действия — finally
 • предаване на събития между отдалечени структурно части от кода

Няма коментари:

Публикуване на коментар